Fun Phrases - Terms and Conditions

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron w związku z korzystaniem z niniejszej Strony, w tym związane z zamieszczonymi na Stronie informacjami. Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem. Podanie swoich danych na Stronie lub złożenie Zamówienia za pośrednictwem niniejszej Strony równoznaczne jest z akceptacją postanowień Regulaminu.

 

I. Definicje pojęć.

 1. Niniejszy Regulamin jest używany przez firmę Sprzedawcę, rozszerzając tym samym zaproszenie do zawarcia umowy za pośrednictwem niniejszej Witryny, z zastrzeżeniem ustępu III, sekcji 7.
 2. Polityka Prywatności – zbiór zasad przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatności, stosowanych wobec Użytkowników Strony.
 3. Produkt – wszelki produkt lub produkty (lub usługi) opisane na Stronie, które mogą być przedmiotem Zamówienia przez Użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Refundacja – zwrot ceny lub części ceny zakupionego Produktu, szczegółowo opisany w paragrafie VI Regulaminu.
 5. Strona – strona internetowa zarejestrowana w niniejszej domenie.
 6. Użytkownik – osoba odwiedzająca Stronę.
 7. Zamówienie – złożona przez Użytkownika oferta zakupu Produktów.
 8. Sprzedawca – Właścicielem Witryny jest Alduin Limited Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Św. Marcin 29/8, 61-806, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000563612, kapitał zakładowy 5.000 złotych NIP 7831727808.

II. Warunki Ogólne korzystania ze Strony

 1. Użytkownik składający Zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, zgodnie z prawem stanowionym w miejscu przebywania Użytkownika.
 2. Istnieje niewielka liczba krajów, do których obecnie nie ma możliwości dostarczenia Produktów. Zamówienia wymagające dostawy w którekolwiek do któregokolwiek z tych miejsc nie będą realizowane przez Sprzedawcę i zostaną Refundowane. Prosimy o zaznaczenie swojej lokalizacji na Stronie, aby upewnić się, że wysyłka jest możliwa lub skontaktować się z działem obsługi klienta przed złożeniem Zamówienia.
 3. Aktualne informacje o Produktach i ich cenach są ważne w dniu wyświetlenia na Stronie.
 4. Ceny podane na stronie zawierają wszystkie obowiązujące podatki i opłaty stosowane w miejscu działalności Sprzedającego. Dodatkowe opłaty lub podatki mogą zostać nałożone na Kupującego przy odbiorze Produktów zgodne z opłatami celnymi, obowiązującymi w jego kraju. Sprzedający nie może brać odpowiedzialności za te koszty. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika Zamówienia i może zawierać wliczony koszt wysyłki (według informacji na Stronie).
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów opisanych na Stronie, wprowadzania nowych Produktów i wycofywania dotychczas prezentowanych, oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian bez wcześniejszego powiadamiania.
 6. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania Produktów. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności wobec firm lub osób trzecich z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych, wynikłych w trakcie użytkowania Produktów prezentowanych na Stronie.
 7. Sprzedający nie uwzględnia reklamacji z tytułu różnic między wyglądem zakupionego Produktu, a jego wyglądem na Stronie. Zdjęcia i rysunki Produktów zamieszczone na Stronie mają charakter wyłącznie poglądowy.
 8. Aby możliwie sprawnie przeprowadzić realizację Zamówienia, należy poprawne podać dane w systemie informatycznym Strony lub za środka komunikacji elektronicznej. Podanie numeru telefonu i/lub adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. Zamówienia mogą być dodatkowo potwierdzane telefonicznie lub poprzez kontakt elektroniczny.
 9. Dane osobowe przekazywane podczas składania Zamówienia, są przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji Zamówień, w tym do procesowania rozliczeń online i offline i obsługi posprzedażnej, zgodnie z Polityką Prywatności.
 10. Zamówienia nieopłacone z góry, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości, w tym wątpliwości odnośnie zgodności danych odbiorcy Produktu ze stanem faktycznym, mogą być weryfikowane przez obsługę Strony - Zamówienie takie może zostać anulowane przez Sprzedającego.
 11. Mimo dołożenia wszelkich starań Sprzedającego, Strona może nie być najlepszym źródłem informacji i nie powinna być traktowana w taki sposób przez osoby poszukujące pomocy medycznej lub innych profesjonalnych usług. Sprzedawca nie gwarantuje, że publikowane treści wyczerpują omawiane tematy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji nieścisłości w treści dostępnych informacji. W przypadku Produktów i/lub usług zakupionych za pośrednictwem niniejszej Strony, Użytkownik powinien przeczytać wszystkie informacje zawarte na opakowaniu Produktu, etykiecie oraz w instrukcji. Jeśli W przypadku posiadania alergii należy uważnie przeczytać skład każdego Produktu przed jego przyjęciem. Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości, należy skonsultować je z lekarzem przed przyjęciem Produktu. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany, poprawiania oraz aktualizacji treści na Stronie w dowolnym momencie.

III. Sprzedaż produktów opisanych na Stronie i realizacja Zamówień

 1. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę, przez cały rok.
 2. Zamówienia można składać za pośrednictwem sieci Internet lub w drodze kontaktu telefonicznego z dowolnego miejsca na świecie, jednak w niektórych krajach możliwe jest jedynie dokonanie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności wskazanego na Stronie.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji Zamówienia bez ustalonej przyczyny.
 4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego (w szczególnych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu).
 5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym. Użytkownik może otrzymać potwierdzenie zawarcia umowy w formie faktury drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
 6. Produkty zamówione u Sprzedającego zostaną dostarczone za pośrednictwem firmy wysyłkowej, kurierem lub pocztą - czas realizacji Zamówienia wynosi około 3 dni roboczych. Czas ten może jednak ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, w związku z czym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez pocztę, kuriera lub firmę wysyłkową.
 7. W przypadku wybrania przedpłaty, Produkt jest wysyłany w momencie otrzymania środków w wysokości 100% wartości Produktu/ Produktów oraz kosztów przesyłki.
 8. W przypadku wybrania formy płatności ”za pobraniem”, Użytkownik upoważnia Sprzedającego do pokrycia kosztów wysyłki w imieniu Użytkownika oraz zobowiązuje się do zwrotu tych kosztów.
 9. Koszt wysyłki uzależniony jest od kraju doręczenia przesyłki. Możesz wprowadzić swoją lokalizację na Stronie, aby sprawdzić szacowany koszt dostawy po dodaniu Produktu do koszyka. Koszt wysyłki w odniesieniu do Zamówień opłacanych za pobraniem jest dwa razy wyższy od kosztu wysyłki w odniesieniu do zamówień opłaconych z góry, wskazanego na Stronie.
 10. Płatności za pobraniem – wybrana forma przy zaznaczeniu opcji „płatność przy odbiorze”. Opłaty za Zamówienie Użytkownik dokonuje przedstawicielowi poczty, kurierowi lub przedstawicielowi firmy wysyłkowej dostarczającemu przesyłkę pod wskazany przez Użytkownika adres. Produkty pozostają własnością Sprzedającego do momentu uregulowania całości kwoty do zapłaty.
 11. Zastrzeżenie własności. Dostawa ma miejsce pod warunkiem zastrzeżenia własności. Własność dóbr może zostać przekazana kupującemu jedynie w przypadku dokonania pełnej płatności ceny oraz pozostałych kosztów na rzecz Sprzedającego, związanych z dobrami, ich zakupem lub transportem.
 12. Kolory i wykończenia Produktów prezentowanych na Stronie mogą różnić się od prawdziwych kolorów i wykończenia Produktów ze względu na stosowane technologie drukarskie oraz fotograficzne, natomiast zdjęcia mogą nieprawidłowo odzwierciedlać barwy i odcienie. Wytwórcy Produktów zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian technicznych w prezentowanych Produktach bez osobnego uprzedzenia.

IV. Zmiany w Zamówieniu

 1. W przypadku złożenia Zamówienia na Produkt, na który przez obsługę Strony lub przez błąd serwera wprowadzona została błędna cena, Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany, a Zamówienie zostanie anulowane.
 2. Użytkownik może zmienić lub wycofać złożone Zamówienie w całości najpóźniej w ciągu 2h od momentu potwierdzenia Zamówienia. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedającym poprzez pocztę elektroniczną. W przeciwnym wypadku Użytkownik, o ile nie odstąpi od zawartej umowy zgodnie z punktem V poniżej, może zostać obciążony kosztami wysyłki i zwrotu Produktu Sprzedającemu, które są równe kosztom wysyłki.

V. Odstąpienie od umowy

 1. Ponieważ umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym zawierana jest wyłącznie na odległość, Użytkownik może każdorazowo odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od daty potwierdzenia Zamówienia.
 2. Odstąpienie musi każdorazowo zostać poprzedzone kontaktem telefonicznym oraz pisemnym oświadczeniem według wzoru załączonego poniżej lub załączonego do doręczonego Użytkownikowi Produktu, wskazującym rachunek bankowy Użytkownika, który dokonał zapłaty za Produkt. Kontakt telefoniczny oraz wysłanie oświadczenia musi nastąpić przed upływem wskazanego w punkcie V sekcji 1 powyżej 14 dniowego terminu.
 3. Odstępując od umowy Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia odstąpienia, zwrócić doręczone mu Produkty na adres wskazany przez Sprzedającego. Produkty nie mogą nosić śladów używania i muszą być fabrycznie zapakowane. Użytkownik odpowiada za zniszczenia towaru powstałe z jego winy umyślnej. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Użytkownikowi pełną kwotę dokonanej przez Użytkownika zapłaty.
 4. W sytuacji, gdy Użytkownik nie odbierze zamówionych Produktów, za które dokonał zapłaty, Sprzedający może skontaktować się z Użytkownikiem w celu ponownego nadania przesyłki. Jeżeli wskazany w punkcie V sekcja 1 termin jest zachowany, Użytkownik może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku braku Produktów na stanie magazynowym, który wynikł w trakcie realizacji Zamówienia, o czym Użytkownik zostanie poinformowany i nie będzie zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

VI. Reklamacje i Procedura Refundacji

 1. Wszelkie reklamacje powinny być kierowane listem na adres korespondencyjny dla zwrotów wskazany na ulotce dołączanej do wysyłanych Produktów.
 2. Reklamacji podlegają Produkty niezgodne z umową, Produkty poddane gwarancji satysfakcji, jak również zniszczone przesyłki. Niniejszy rozdział reguluje w szczególności reklamacje składane na podstawie gwarancji satysfakcji.
 3. Refundacja Produktu zareklamowanego na podstawie gwarancji satysfakcji jest możliwa jedynie przy pierwszym zakupie Produktu, wyłącznie w odniesieniu do ceny jednej sztuki Produktu odpowiednio na osobę/gospodarstwo domowe, pomimo zamówienia większej ilości Produktów przez Użytkownika. Koszty wysyłki nie podlegają Refundacji.
 4. Refundacja Produktu zareklamowanego na podstawie gwarancji satysfakcji jest możliwa jedynie przy pierwszym zakupie Produktu, wyłącznie w odniesieniu do ceny jednej sztuki Produktu odpowiednio na osobę/gospodarstwo domowe, pomimo zamówienia większej ilości Produktów przez Użytkownika. Koszty wysyłki nie podlegają Refundacji.
 5. Wszystkie (także zużyte) opakowania dostarczonych Produktów muszą zostać zwrócone na adres wskazany przez Sprzedającego w terminie nie przekraczającym terminu wskazanego na stronie. Nieodesłanie wszystkich opakowań skutkować będzie uchyleniem gwarancji i niemożnością Refundacji.
 6. Użytkownik korzystając z procedury Reklamacji, ma zagwarantowane prawo dochodzić ceny maksymalnie jednego zakupionego Produktu. Pozostałe opłaty i koszty, w tym koszty wysyłki, nie będą zwracane. W przypadku zamówienia większej ilości Produktów, cena liczona jest jako średnia cena Produktu; koszt wysyłki zamówionego Produktu ponosi Użytkownik. Koszt opakowania i odesłania reklamowanych Produktów lub opakowań ponosi Użytkownik. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 7. Rozpatrywane będą jedynie reklamacje Produktów stosowanych zgodnie z zaleceniami Sprzedawcy lub odpowiednich instrukcji producenta.
 8. W przypadku zamówienia większej ilości Produktów przez Użytkownika, do stosowania w dłuższym okresie czasu oraz stwierdzenia braku skuteczności Produktów po pierwszym miesiącu używania, Użytkownik ma prawo rezygnacji z dalszego stosowania. W sytuacji gdy podczas Reklamacji pierwszego Produktu Użytkownik odeśle na adres wskazany przez Sprzedającego pozostałe Produkty w stanie nienaruszonym, Sprzedający zapewni refundację ceny wszystkich nienaruszonych Produktów, pomniejszonej o koszty wysyłki.
 9. Minimalny zakres informacji, które powinny znajdować się w piśmie reklamacyjnym, obejmuje: dane Użytkownika, na którego złożone zostało Zamówienie (imię i nazwisko Użytkownika, adres na który doręczono Produkty, adres e-mail oraz numer telefonu), spis odesłanych Produktów, datę rozpoczęcia i zakończenia użytkowania Produktów oraz dokładny przebieg i skutki użytkowania, oraz numer rachunku bankowego, na który Refundacja ma zostać dokonana. Ponadto, pismo reklamacyjne powinno być czytelne, sporządzone w formie umożliwiającej odczytanie treść pisma i zawierać czytelny podpis Użytkownika.
 10. Opakowania Produktów odsyłane przez Użytkownika powinny być tak zabezpieczone aby nie uległy zniszczeniu. Użytkownik powinien stosować wyłącznie paczki lub koperty gwarantujące prawidłowe zabezpieczenie opakowań. Tylko Produkty lub opakowania Produktów nieuszkodzone w transporcie zwrotnym mogą być kwalifikowane do procedury reklamacyjnej.
 11. Reklamacje rozpoznawane są w terminie 14 dni roboczych od daty wpływu na adres wskazany na ulotce dołączanej do wysyłanych Produktów. Użytkownik zostanie poinformowany o wyniku reklamacji w tej drodze sam sposób, w jaki złożył reklamację.
 12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, pieniądze za zakup równe cenie jednego zakupionego Produktu Sprzedający lub podmiot przez niego upoważniony przekazuje wyłącznie przelewem bankowym, na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika w piśmie reklamacyjnym. Jeżeli do Sprzedającego nie wpłynęła zapłata za zakupiony przez Użytkownika Produkt, w przypadku, między innymi, płatności za pobraniem; Refundacji w imieniu Sprzedającego może dokonać poczta, kurier lub firma wysyłkowa.
 13. W odniesieniu do Zamówień rozwiązanych wcześniej przy użyciu karty kredytowej lub debetowej, gdy Użytkownik wnosi o obciążenie zwrotne w banku wydającym kartę, przetwarzanie zgłoszenia reklamacji zostanie wstrzymane i nie będzie obsługiwane przez Sprzedającego do wyjaśnienia sytuacji. Mimo spełnienia warunków reklamacji, Refundacja nie zostanie przyznana Użytkownikowi, który uzyskał obciążenie zwrotne.
 14. Zniszczone przesyłki. Użytkownik ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w momencie jej odebrania, celem weryfikacji czy nie została ona zniszczona podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki doręczonej Użytkownikowi, doręczający spisuje na żądanie Użytkownika protokół szkody, który zostanie podpisany przez Użytkownika i doręczającego, stanowiący podstawę reklamacji. Użytkownik ma prawo żądać nieodpłatnej wymiany Produktów lub Refundacji. Reklamacje z tytułu uszkodzeń mechanicznych dokonanych przez Użytkownika nie będą uznawane.

VII. Dodatkowe informacje

 1. W przypadku niewłaściwego stosowania jakiegokolwiek z proponowanych Produktów lub przy stosowaniu niezgodnym ze sposobem użycia podanym na opakowaniu Produktu i/lub załączonej ulotce, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki takiego stosowania.
 2. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Produktów prezentowanych na Stronie, do Państwa dyspozycji pozostaje dział Kontakt. W celu uzyskania szybszej odpowiedzi prosimy o kontakt telefoniczny na numer wskazany na Stronie lub mailowy za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie. Dzwoniąc pod podany na Stronie numer, Użytkownik ponosi opłatę zgodną z cennikiem swojego operatora.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Do umowy pomiędzy Sprzedającym i Użytkownikiem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory będą w pierwszej kolejności rozstrzygane w drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
 3. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z użytkowania Strony, opisanych Produktów, zakupu Produktów u Sprzedającego lub interpretacją niniejszego Regulaminu będzie sąd w Polsce.
 4. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu poprzez zamieszczenie nowego regulaminu na Stronie. Zmiany będą widoczne dla osób składających Zamówienia w trybie online i będą obowiązywać w odniesieniu do Zamówień, które nastąpiły po ich wprowadzeniu.

   

    

  Miejscowość, data

   

  Imię i nazwisko Użytkownika

  Adres

   

  Adres do doręczenia powiadomienia:

  Zgodnie z treścią ulotki dołączonej do przesyłki

   

   

  Powiadomienie

  o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

   

   

  Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży …………………….. (nazwa produktu) zawartej poprzez potwierdzenie zamówienia złożonego przeze mnie …………...……………… (data).

   

  Zwracam się z prośbą o zwrot kwoty ...................................... (słownie: .......................................................)  na konto bankowe o numerze ............................................................................................ .

   

  Zwracam ................................................................................... (nazwa produktu i ilość sztuk) w nienaruszonym stanie.

   

   

                                                                                                                                         podpis Użytkownika

   

Polityka zwrotów

 1. Jeśli nie jesteś zadowolony z zakupu, możesz zwrócić produkt i otrzymać pełny zwrot lub wymienić produkt na inny. Można to zrobić przez okres do 30 dni od daty zakupu.
 2. Jeśli chcesz dokonać wymiany lub otrzymać zwrot pieniędzy, musisz przesłać informację drogą elektroniczną, zawierającą Twoje roszczenie, nazwę i numer zamówienia. Dodatkowo w przypadku wymiany należy podać adres wysyłki, natomiast w przypadku żądania zwortu pieniędzy należy podać numer konta bankowego.
 3. Wymiana i zwroty są przetwarzane w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania niezbędnych danych.
 4. Polityka prywatności

   Jakie dane zbieramy?

   1. Zbieramy informacje niezbędne do przetworzenia zamówienia i zapewnienia obsługi klienta.
   2. Zbieramy Twoje imię i nazwisko, adres wysyłki, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Potrzebne nam informacje umożliwiają świadczenie usług na przykład w celu potwierdzenia Twojej tożsamości, kontaktu z Tobą i wystawienia faktury. Zbieramy dane dotyczące używanego urządzenia i przeglądarki, połączenia sieciowego i adresu IP. Potrzebujemy tych informacji, aby zapewnić Ci dostęp do naszych usług.
   3. Używamy plików cookie. Plik cookie to mała ilość danych, która może zawierać unikatowy identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki z witryny i zapisywane w urządzeniu. Każdemu urządzeniu, które uzyskuje dostęp do naszej witryny przypisywane są różne ciasteczka. Korzystamy z plików cookie, aby rozpoznawać Twoje urządzenie i zapewnić spersonalizowane użytkowanie witryny. Używamy plików cookie do wyświetlania reklam dostosowanych do użytkownika poprzez Google i innych dostawców innych firm. Nasi reklamodawcy z zewnątrz korzystają z plików cookie, aby śledzić wcześniejsze wizyty w naszej witrynie i gdzie indziej w internecie, aby wyświetlać reklamy dostosowane do użytkownika.
   4. Nie przechowujemy informacji o karcie kredytowej.

   Jak zbieramy dane?

   1. Zbieramy Dane osobowe zamówienia naszego produktu oraz podczas korzystania z naszych usług..

   Jak zarządzamy, ujawniamy i chronimy dane?

   1. Nie ujawniajemy danych osobom trzecim, które nie są zaangażowane w przetwarzanie Twojego zamówienia. Stosujemy się do standardów branżowych dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji, aby chronić poufne informacje, takie jak informacje finansowe, własność intelektualna, dane pracownika i inne informacje osobiste, które zostały nam powierzone. Nasze systemy zabezpieczeń informacji odnoszą się do osób, procesów i systemów technologii informacyjnych na zasadzie zarządzania ryzykiem. Żadna metoda przekazywania danych przez Internet lub metoda elektronicznej pamięci masowej nie jest w 100% bezpieczna. Z tego powodu, oprócz dokładania wszelkich starań, nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.